मानस चिंतन,श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चारि॥

मानस चिंतन,श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चारि॥ Read More »